Monday, February 20, 2017

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Sunday, February 19, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chen Xi (M&P): 1
Chu Wong (Elite London): 5  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 3
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 3
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 2 
Hyun Ji Shin (IMG London): 5  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 2
Jessie Hsu (Storm): 1
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 2
Kea Lee (Profile): 1
Kennah Lau (Next London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 2
Liang Xiao Qing (Storm): 2
Lim Lee (Body): 3  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 1
Liu Jia Tong (Established): 2
Lu Ping Wang (Premier): 2
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 5
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 2
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 2
Sissi Hou (IMG London): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 6
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 5
Xu Jing (Select): 2
Yassmine (Named): 1
Yoon (Models 1): 1
Yoon Young Bae (Elite London): 3
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 3

Model: Shujing Zhou (Next London)
Designer: Anya Hindmarch


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: David Koma


Models: Yue Han (Wilhelmina London), Chu Wong (Elite London) & Lu Ping Wang (Premier)
Designer: Margaret Howell


Models: Wangy Xin Yu (Select), Sora Choi (Wilhelmina London) & Issa Lish (The Squad)
Designer: Mary KatrantzouModels: Chu Wong (Elite London), Kennah Lau (Next London), Radhika Nair (Storm), Chen Xi (M&P), Cong He (IMG London) & Sora Choi (Wilhelmina London)
Designer: Mulberry


Models: Lim Lee (Body), Sissi Hou (IMG London) & NZ3
Designer: Natasha Zinko


Model: Mona Matsuoka (IMG London)
Designer: Peter Pilotto


Model: PE1
Designer: Pheobe English


Models: Yue Han (Wilhelmina London), Lu Ping Wang (Premier), Huan Zhou (Models 1) & Chu Wong (Elite London)
Designer: Temperley London


Models: Yoon Young Bae (Elite London), Cong He (IMG London), Wangy Xin Yu (Select) & Jing Wen (Elite London)
Designer: Topshop Unqiue


Model: Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Roland Mouret

No comments: