Wednesday, February 20, 2019

Milan Fashion Week, Fall/Winter 2019: Wednesday, February 20, 2019

Number of Shows this Season
Akito Mizutani (Crew): 1
Beekaly (Independent): 1
Chu Wong (Elite Milan): 3
Cong He (IMG Milan): 1
Hannah Wick (Chic Sydney): 1
He Jing (Monster): 1
Hee Jung Park (Monster): 2  [OPEN:1; CLOSE: 1]
Hoyeon Jung (Elite Milan): 1  [OPEN: 1
Hyun Ji Shin (IMG Milan): 2
Insu Moon (AM Seoul): 1
J Moon (The Lab): 2
Jiali Zhao (Why Not): 1
Jiji Kim (Independent): 1
Jina Yoo (Elite Milan): 1
Jingying Yang (Independent): 1
Layla Long (Women Milan): 1
Lee Min Seok (16Men Paris): 1
Lina Zhang (Elite Milan): 1
Liu Bing Bing (IMG Milan): 1
Liu Huan (Why Not): 1
Mae Lapres (d'management): 1
Maggie Chen (Fabbrica): 1
Mona Matsuoka (IMG Milan): 1
Nuri Son (Wave): 2
Pooja Mor (Special): 1
Sijia Kang (Why Not): 1
Sohyun Jung (Monster): 1
Taehee Kim (Fabbrica): 2
Tsubasa (Independent): 2
Varsha Gopal (Independent): 1
Wan Yu (Fashion): 1
Wei Qi (Why Not): 1 
Xiaoqian Xu (Next Milan): 1
Xie Chaoyu (Monster): 1
Xu Jing (Monster): 1
Xuan (d'management): 1
Yao (Wonderwall): 1
Yoon Young Bae (Elite Milan): 1
Yoonmi Sun (MP Milan): 2  [CLOSE: 1]
Zhong Liye (d'management): 2

Models: Yoon Young Bae (Elite Milan), Hyun Ji Shin (IMG Milan) & Cong He (IMG Milan)
Designer: Alberta Ferretti

 Models: Zhong Liye (d'management), J Moon (The Lab), Tsubasa (Independent), Insu Moon (AM Seoul), Beekaly (Independent), Taehee Kim (Fabbrica), Jiji Kim (Independent), Jina Yoo (Elite Milan), & Varsha Gopal (Independent)
Designer: Anna Kiki

 Models: Wan Yu (Fashion), Yao (Wonderwall) & Taehee Kim (Fabbrica)
Designer: Arthur Arbesser
 
Models: Hoyeon Jung (Elite Milan) OPEN, Tsubasa (Independent), Wei Qi (Why Not), Sijia Kang (Why Not), Hee Jung Park (Monster), Chu Wong (Elite Milan), Zhong Liye (d'management) & Yoonmi Sun (MP Milan)
Designer: Byblos 

Models: Xu Jing (Monster), J Moon (The Lab) & Yoonmi Sun (MP Milan) CLOSE
Designer: Calcaterra 
  
Models: Xie Chaoyu (Monster), Layla Ong (Women Milan), Akito Mizutani (Crew), Lee Min Seok (16Men Paris) & Mae Lapres (d'management)
Designer: Gucci 

Models: Mona Matsuoka (IMG Milan), Jiali Zhao (Why Not), Pooja Mor (Special), Chu Wong (Elite Milan), Nuri Son (Wave), Lina Zhang (Elite Milan), Liu Huan (Why Not), Hyun Ji Shin (IMG Milan) & Hannah Wick (Chic Sydney)
Designer: Jil Sander
 
Models: Maggie Chen (Fabbrica), Xuan (d'management) & Jingying Yang (Independent)  
Designer: Maryling 

Models: Sohyun Jung (Monster), Xiaoqian Xu (Next Milan), He Jing (Monster) & Chu Wong (Elite Milan)
Designer: No.21 

Models: He Jing (Monster) OPEN & CLOSE, Nuri Son (Wave) & Liu Bing Bing (IMG Milan) 
Designer: Ricostru

Tuesday, February 19, 2019

London Fashion Week, Fall/Winter 2019: Tuesday, February 19, 2019

Number of Shows this Season
Aihui (Nevs): 5  [CLOSE: 1
Angelica Erthal (Elite London): 6 
Ayesha Djwala (Models 1): 2
Bomi Youn (Premier): 4
Cami You-Ten (Storm): 4
Chiwoo (d1 London): 2
Christian Bootle (d1 London): 1
Chu Wong (Elite London): 1
Chun Jin (Storm): 2  [OPEN: 1]
Chunjie Liu (Select): 3
Cong He (IMG London): 4  [CLOSE: 1]
David Cha (First): 1
 Fion Hui (Body): 1
Hannah Wick (Storm): 2
Hee Jung Park (The Hive): 8  [OPEN: 1]
Huang Jing (Premier): 1
Hwa Yeong Kim (Body): 2
Hyoen Jae Park (Established): 1
Hyun Ji Shin (IMG London): 3
J Kee (d1 London): 1
Jiali Zhao (Storm): 1
Jiang Fang Lei (Premier): 2
Jing Huang (Premier): 1
Jiji Kim (Established): 1 
Jiyuan Liang (Next London): 1
Joony Kim (Established): 2 
Jun Kai Qi (Storm): 2
Kaci Beh (Body): 3
Kennah Lau (Next London): 6
Kirika (Named): 2
Kohei Takabatake (IMG London): 1
Krithika Reddy (Premier): 2
Li Linzi (Premier): 3
Ling Ling Chen (Premier): 5  [OPEN: 1]
Liu Bing Bing (IMG London): 5
Mengyao Qi (Body): 3
Mia Holt (??): 2
Namyoon (Named): 1
Nic Minwu Kim (PRM): 1
Nicole Liew (Body): 1
Niu Wei Wei (Milk): 2
Pan Haowen (Premier): 2
Qiman Cao (Body): 1
Radhika Nair (Storm): 2
Ritter Shi (PRM): 1
Ruinan (Premier): 4
Seo Hyun Kim (Select): 3
Shan Pasca (First): 6
Shujing Zhou (Next London): 6
Shuping Li (Next London): 4
Sijia Kang (Premier): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 1  [OPEN: 1]
Sujin Lee (d1 London): 1
Tang He (Next London): 6
Taehee Kim (Select): 1
Ting Yan (PRM): 2
Tomoni Shiraishi (Body): 1
Weiqi (Premier): 1
Wilfred Wong (First): 1
Woo Chan (d1 London): 1
Wu Yanmiao (Select): 1
Xiaoqian Xu (The Hive): 4
Xie Chaoyu (Premier): 1
Xini Zheng (PRM): 2
Xinzi Wang (Milk): 1
Xu Jing (Select): 6
Ya Xin Cao (PRM): 1
Yerim Ko (Milk): 6
Yi Mengge (PRM): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yuan Bing Bing (PRM): 1
Yuanho Seok (PRM): 1
Zhou Chen (Nii): 1

 Models: Aihui (Nevs), Angelica Erthal (Elite London) & IZ CLOSE
Designer: izzue

Models: Angelica Erthal (Elite London) & Sujin Lee (d1 London)
Designer: Pushbutton
 
Models: Cami You-Ten (Storm) & Kennah Lau (Next London)
Designer: Richard Quinn

Models: Niu Wei Wei (Milk) & Angelica Erthal (Elite London)
Designer: Roberta Einer

 Models: Ayesha Djwala (Models 1), Li Linzi (Premier), Yerim Ko (Milk) & Kennah Lau (Next London)
Designer: Shrimps

Monday, February 18, 2019

London Fashion Week, Fall/Winter 2019: Monday, February 18, 2019

Number of Shows this Season
Aihui (Nevs): 4  [CLOSE: 1
Angelica Erthal (Elite London): 3
Ayesha Djwala (Models 1): 1
Bomi Youn (Premier): 4
Cami You-Ten (Storm): 3
Chiwoo (d1 London): 2
Christian Bootle (d1 London): 1
Chu Wong (Elite London): 1
Chun Jin (Storm): 2  [OPEN: 1]
Chunjie Liu (Select): 3
Cong He (IMG London): 4  [CLOSE: 1]
David Cha (First): 1
 Fion Hui (Body): 1
Hannah Wick (Storm): 2
Hee Jung Park (The Hive): 8  [OPEN: 1]
Huang Jing (Premier): 1
Hwa Yeong Kim (Body): 2
Hyoen Jae Park (Established): 1
Hyun Ji Shin (IMG London): 3
J Kee (d1 London): 1
Jiali Zhao (Storm): 1
Jiang Fang Lei (Premier): 2
Jing Huang (Premier): 1
Jiji Kim (Established): 1 
Jiyuan Liang (Next London): 1
Joony Kim (Established): 2 
Jun Kai Qi (Storm): 2
Kaci Beh (Body): 3
Kennah Lau (Next London): 4
Kirika (Named): 2
Kohei Takabatake (IMG London): 1
Krithika Reddy (Premier): 2
Li Linzi (Premier): 2
Ling Ling Chen (Premier): 5  [OPEN: 1]
Liu Bing Bing (IMG London): 5
Mengyao Qi (Body): 3
Mia Holt (??): 2
Namyoon (Named): 1
Nic Minwu Kim (PRM): 1
Nicole Liew (Body): 1
Niu Wei Wei (Milk): 1
Pan Haowen (Premier): 2
Qiman Cao (Body): 1
Radhika Nair (Storm): 2
Ritter Shi (PRM): 1
Ruinan (Premier): 4
Seo Hyun Kim (Select): 3
Shan Pasca (First): 6
Shujing Zhou (Next London): 6
Shuping Li (Next London): 4
Sijia Kang (Premier): 2
Sora Choi (Wilhelmina London): 1  [OPEN: 1]
Tang He (Next London): 6
Taehee Kim (Select): 1
Ting Yan (PRM): 2
Tomoni Shiraishi (Body): 1
Weiqi (Premier): 1
Wilfred Wong (First): 1
Woo Chan (d1 London): 1
Wu Yanmiao (Select): 1
Xiaoqian Xu (The Hive): 4
Xie Chaoyu (Premier): 1
Xini Zheng (PRM): 2
Xinzi Wang (Milk): 1
Xu Jing (Select): 6
Ya Xin Cao (PRM): 1
Yerim Ko (Milk): 5
Yi Mengge (PRM): 2
Yoon Young Bae (Elite London): 4
Yuan Bing Bing (PRM): 1
Yuanho Seok (PRM): 1
Zhou Chen (Nii): 1

Models: Shujing Zhou (Next London) & Xu Jing (Select)
Designer: Chalayan

Models: Chun Jin (Storm) OPEN, Yi Mengge (PRM), Tang He (Next London) & Hyun Ji Shin (IMG London)
Designer: Christopher Kane

Models: Xiaoqian Xu (The Hive), Hee Jung Park (The Hive) & Liu Bing Bing (IMG London)
Designer: David Koma

Models: Shuping Li (Next London), Cami You-Ten (Storm), Ruinan (Premier) & Liu Bing Bing (IMG London)
Designer: Emilia Wickstead

Models: Cong He (IMG London), Shuping Li (Next London) & Bomi Youn (Premier)
Designer: Erdem

 Models: Xini Zheng (PRM), Li Linzi (Premier) & Shan Pasca (First)
Designer: Huishan Zhang

 Models: Hyun Ji Shin (IMG London), Tang He (Next London), Pan Haowen (Premier), Yi Mengge (PRM), Chun Jin (Storm) & Seo Hyun Kim (Select)
Designer: JW Anderson

Models: Huang Jing (Premier), Hee Jung Park (The Hive) & Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Pringle of Scotland

Models: Ling Ling Chen (Premier), Xiaoqian Xu (The Hive) & Angelica Erthal (Elite London)
Designer: Rejina Pyo
 
 Models: Shan Pasca (First), Ling Ling Chen (Premier), Ruinan (Premier), Cami You-Ten (Storm) & Aihui (Nevs)
Designer: Richard Malone

Models: Xiaoqian Xu (The Hive) & Yoon Young Bae (Elite London)
Designer: Roksanda