Wednesday, March 4, 2015

Paris Fashion Week, Fall/Winter 2015: Wednesday, March 4, 2015

Number of Shows
Chiharu Okunugi (Women Paris): 4  [Open: 1]
Cong He (IMG Paris): 2
Dylan Xue (Supreme Paris): 2
Estelle Chen (Elite Paris): 1
Eri Oya (Ford Paris): 1
Issa Lish (Premium): 2
Ji Hye Park (Elite Paris): 4  [Close: 1]
Ji Young Kwak (Elite Paris): 2
Jiaye Wu (Oui): 1
Jing Wen (Women Paris): 3
Kiko Arai (Women Paris): 2
Lim Lee (M Management): 1
Ling Yue (M Management): 1
Liu Wen (Elite Paris): 1
Liu Xu (Marilyn Paris): 2  [Close: 1]
Lu Ping Wang (Oui): 1
Maki Nishiyama (Agency?): 1 
Meng Meng Wei (Supreme Paris): 1
Mona Matsuoka (IMG Paris): 2
Pong Lee (M Management): 1
Soo Joo Park (IMG Paris): 1  [Close: 1] 
Sun Fei Fei (Elite Paris): 2
Sung Hee Kim (IMG Paris): 1
Tian Yi (IMG Paris): 1
Tiana Tolstoi (New Madison): 1
Yuan Bo Chao (Next Paris): 2
Yumi Lambert (Women Paris): 4
Zhao Jiatong (Major Paris): 1


Models: Chiharu Okunugi (Women Paris) OPEN, Mona Matsuoka (IMG Paris), Meng Meng Wei (Supreme Paris) & Jing Wen (Women Paris)
Designer: Aganovich


Models: Lu Ping Wang (Oui) & Ji Hye Park (Elite Paris)
Designer: Alexis Mabille


Model: Liu Xu (Marilyn Paris)
Designer: Atsuro Tayama


Models: Jiaye Wu (Oui), Mona Matsuoka (IMG Paris) & Yuan Bo Chao (Next Paris)
Designer: Cédric Charlier


Model: Ling Yue (M Management)
Designer: Courrèges 


Models: Sung Hee Kim (IMG Paris), Yumi Lambert (Women Paris), Sun Fei Fei (Women Paris), Tiana Tolstoi (New Madison) & Ji Hye Park (Elite Paris)
Designer: Dries van Noten


Model: Kiko Arai (Women Paris)
Designer: Gauchère


Models: Chiharu Okunugi (Women Paris) & Ji Hye Park (Elite Paris)
Designer: Guy Laroche


Models: Chiharu Okunugi (Women Paris), Tian Yi (IMG Paris) & Liu Wen (Elite Paris)
Designer: H&M Studio


Models: Cong He (IMG Paris) & Dylan Xue (Supreme Paris)
Designer: Lemarie


Models: Issa Lish (Premium), Yuan Bo Chao (Next Paris), Yumi Lambert (IMG Paris) & Jing Wen (Women Paris)
Designer: Rocha


Models: Issa Lish (Premium) & Yumi Lambert (IMG Paris)
Designer: Vionnet

No comments: