Tuesday, September 24, 2019

Paris Fashion Week, Spring/Summer 2020: Tuesday, September 24, 2019

Number of Shows:
Ayesha Djwala (Ford Paris): 2
Bo Wen (??): 1
Cong He (IMG Paris): 1 
Diya Prabhakar (Mademoiselle): 1
Fu Yao Li (IMG Paris): 1 
Hanna Wick (Premium): 1
Hyun Ji Shin (IMG Paris): 1
Jiali Zhao (Ford Paris): 1 
Jing Wen (Women Paris): 1 
Kennah Lau (Next Paris): 2
Lei Qin (Metropolitan): 2
Ling Ling Chen (Premium): 1
Liu Ting Lei (Oui): 1
Mika (??): 1
Morgan Fernandez (??): 1
Nuri Son (Premium): 1
Pan Haowen (Elite Paris): 1
Qin Tian (Marilyn Paris): 1 
Seol Hee Kim (??): 1 
Shuping Li (Next Paris): 1 
Sora Choi (Ford Paris): 2 
Tao Quan (Supreme Paris): 1
Wangy Xin Yu (Next Paris): 1
Yilan Hua (The Face): 1
Yirou Zhou (??): 1
Yoon Young Bae (Elite Paris): 1 
Yuzi Shan (Studio Paris): 1 
Ziwei Cao (Titanium): 1

Model: Lei Qin (Metropolitan)
Designer: Anrealage
  
Models: Hanna Wick (Premium), Fu Yao Li (IMG Paris), Shuping Li (Next Paris), Qin Tian (Marilyn Paris), Cong He (IMG Paris), Yoon Young Bae (Elite Paris), Seol Hee Kim (??), Jiali Zhao (Ford Paris), Yuzi Shan (Studio Paris), Jing Wen (Women Paris), Morgan Fernandez (??) & Sora Choi (Ford Paris)
Designer: Christian Dior 

Models: EC1, Zhong Liye (The Clas) & EC3 
Designer: Erika Cavallini 

Models: Wangy Xin Yu (Next Paris), KE1, Kennah Lau (Next Paris), Bo Wen (??), KE3 & KE4 
Designer: Koch√© 
 
Models: Lei Qin (Metropolitan), Nuri Son (Premium) & Ziwei Cao (Titanium)
Designer: Mame Kuroguochi 

Models: Kennah Lau (Next Paris), Diya Prabhakar (Mademoiselle), MS1 & MS2 
Designer: Marine Serre 
 
Model: MZ
Designer: Mazarine 

Model: MYH
Designer: Moon Young Hee 

Models: Yilan Hua (The Face)
Designer: Ottolinger
 
Models: Yirou Zhou (??), Ayesha Djwala (Ford Paris) & Pan Haowen (Elite Paris)
Designer: Rokh
 
   
Models: Mika (??), Hyun Ji Shin (IMG Paris), Liu Ting Lei (Oui) & Sora Choi (Ford Paris)
Designer: Saint Laurent
  
Models: Ayesha Djwala (Ford Paris), Ling Ling Chen (Premium) & Tao Quan (Supreme Paris)
Designer: Victoria/Thomas 
 

No comments: