Tuesday, February 21, 2017

London Fashion Week, Fall/Winter 2017: Tuesday, February 21, 2017

Number of Shows this Season
Bom Seol (Select): 1
Chawntell Kulkarni (Storm): 1
Chen Xi (M&P): 1
Chu Wong (Elite London): 6  [OPEN: 1, CLOSE: 1]
Cong He (IMG London): 6
Dahee Jung (d1): 3
Grace Ming (Nev): 4
Harjeet Lamba (PRM): 2
Hoang Thuy (PRM): 2
Huan Zhou (Models 1): 3 
Hyun Ji Shin (IMG London): 8  [OPEN: 1] 
Issa Lish (The Squad): 2
Jessie Hsu (Storm): 3
Jiang Xiao Yi (Agency?): 1
Jihao Zhong (d1): 2
Jing Wang (Milk): 1
Jing Wen (Elite London): 3
Kea Lee (Profile): 2
Kennah Lau (Next London): 1
Kiran Kandola (Storm): 1
Leticia Kaneko (PRM): 3
Liang Xiao Qing (Storm): 3
Lim Lee (Body): 3  [CLOSE:1]
Ling Ling (Premier): 3
Liu Jia Tong (Established): 3
Lu Ping Wang (Premier): 3
Manami Kinoshita (Storm): 1  [OPEN: 1]
Mona Matsuoka (IMG London): 6
Prim Patnasiri (Nev): 1
Radhika Nair (Storm): 3
Saule Armanova (Milk): 1
Shujing Zhou (Next London): 4
Sissi Hou (IMG London): 1
Sora Choi (Wilhelmina London): 7  [OPEN: 1]
Soraya Jansen (Nev): 2
Sujin Lee (d1): 2
Wan Ling (PRM): 2
Wangy Xin Yu (Select): 7 
Xu Jing (Select): 3
Yassmine (Named): 1
Ye Xiang (Agency?): 1
Yoon (Models 1): 1
Yoon Young Bae (Elite London): 5
Yudu Zeng (IMG London): 1
Yue Han (Wilhelmina London): 3

Models: Ling Ling (Premier), Kea Lee (Profile) & Jessie Hsu (Storm)
Designer: Emilio de la Morena
 

Models: Leticia Kaneko (PRM) & Grace Ming (Nev)
Designer: J. JS Lee


Models: Ling Ling (Premier) & Xu Jing (Select)
Designer: Marques' Almeida

No comments: